ALGEMENE VOORWAARDEN

Orders van Hollandsche Meesters vallen onder de algemene verkoopvoorwaarden van dBme

versie d.d. 19-08-2002

van:

dBme

gevestigd en kantoorhoudende te Heiloo,

hierna te noemen: “Gebruiker”.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige Algemene Voorwaarden, zoals deze luiden in de meest recente versie na eventuele wijzigingen;

Dagen:

Kalenderdagen;

Gebruiker:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden hanteert;

Opdrachtgever:

De wederpartij van Gebruiker;

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, alle wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten:

Alle zaken en diensten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst;


Artikel 2 - Algemeen

2.1       De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever waarop Gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2       De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever, bij de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

2.3    Enige algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dat deze algemene of specifieke voorwaarden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

2.4    Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever verplichten zich om alsdan in overleg te treden over de vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes en totstandkomen van de Overeenkomst

3.1       De door Gebruiker uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2       De door Gebruiker uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende dertig Dagen, tenzij anders aangegeven, en binden Gebruiker niet, behoudens indien en zodra Opdrachtgever de door Gebruiker uitgebrachte aanbieding of offerte binnen dertig Dagen na het uitbrengen ervan schriftelijk heeft aanvaard, waarna de Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever geacht wordt tot stand te zijn gekomen.

3.3       Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding of offerte, zoals die is uitgebracht door Gebruiker, is Gebruiker niet gebonden aan deze afwijking. De Overeenkomst komt alsdan tot stand overeenkomstig de aanbieding of offerte van Gebruiker, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

3.4       Een Overeenkomst komt eveneens tot stand indien Gebruiker uitvoering geeft aan een uitgebrachte offerte of aanbieding.

3.5       De door Gebruiker in de aanbiedingen en offertes genoemde levertijden zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

3.6       Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van hetgeen vermeld is in de aanbieding of offerte tegen de daarin vermelde prijs.

3.7       Indien op basis van aanbiedingen of offertes een Overeenkomst tot stand is gekomen, kan Opdrachtgever niet automatisch rechten ontlenen aan de eerder uitgebrachte aanbieding of offerte voor volgende overeenkomsten.

Artikel 4 - Prijzen

4.1       Alle prijzen die door of vanwege Gebruiker worden genoemd zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

4.2       Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, komen kosten van verpakking, van verzending en van vervoer alsmede in- en uitvoerrechten, accijnzen en alle overige heffingen en belastingen voortvloeiend uit de Overeenkomst voor rekening van Opdrachtgever.

4.3       De door Gebruiker genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of offerte geldende omstandigheden.

4.4       De door Gebruiker genoemde prijzen zijn bindend en kunnen niet worden gewijzigd behoudens indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding of offerte en de levering significante prijsstijgingen hebben voorgedaan bijvoorbeeld in de aan de aanbieding of offerte ten grondslag liggende wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmaterialen, etc.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

5.1       Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In geval Gebruiker in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt, zal Gebruiker bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met Opdrachtgever. Gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de betreffende derden.

5.3       Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijze behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan Gebruiker. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4       Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.5       Indien is overeengekomen, dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen van de Overeenkomst, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6       Indien door Gebruiker en/of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht bij Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden gewenste faciliteiten.

5.7       Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 - Levering

 

6.1       Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze gebaseerd op de ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst aan Gebruiker bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gebruiker verstrekte gegevens. De door Gebruiker opgegeven termijn van levering is derhalve indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker verplicht zich de opgegeven termijn van levering zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding ervan kan niet worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker.

6.2       Bij overschrijding van een termijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake. Opdrachtgever is in dat geval evenmin gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

6.3       Indien Gebruiker voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens behoeft van Opdrachtgever dan wel anderszins afhankelijk is van de medewerking van Opdrachtgever, vangt de termijn van levering niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de benodigde gegevens aan Gebruiker heeft verschaft dan wel anderszins de benodigde medewerking heeft verleend.

6.4       Gebruiker is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren en het aldus geleverde afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 - Aflevering en risico

7.1       Het risico van de Producten gaat over van de Gebruiker op de Opdrachtgever op het moment van de juridische en/of feitelijke levering, waarmee de Producten in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

7.2       Levering geschiedt af kantoor Gebruiker op het tijdstip waarop de Producten gereed zijn. Indien de plaats en het tijdstip van levering van de Producten niet zijn vastgelegd in de Overeenkomst, zal Gebruiker Opdrachtgever tijdig berichten omtrent plaats en tijdstip van levering.

7.3       Indien levering geschiedt op basis van de “Incoterms”, zullen de op het moment van totstandkomen van de Overeenkomst geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing zijn.

7.4       Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij Opdrachtgever aflevert of doet afleveren dan wel op het moment dat de Producten volgens de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

7.5       Indien Opdrachtgever weigert de Producten af te nemen of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de Producten op het overeengekomen tijdstip of op het tijdstip zoals Gebruiker aan Opdrachtgever heeft bericht volgens 6.2, dan zal Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn vanaf het tijdstip van de overeengekomen levering dan wel vanaf het tijdstip zoals Gebruiker aan Opdrachtgever heeft bericht volgens 6.2. Gebruiker is in dat geval gerechtigd om de Producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever dan wel – naar keuze van Gebruiker – deze te verkopen aan een derde. Opdrachtgever blijft de overeengekomen prijs vermeerderd met rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd aan Gebruiker, zulks in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8 - Monsters, modellen, tekeningen en getallen, maten en gewichten

8.1       Heeft Gebruiker bij de offerte of aanbieding of anderszins aan Opdrachtgever een monster, model of tekening getoond, dan wordt dit monster, model of tekening slechts vermoed te zijn bedoeld als aanduiding zonder dat de Producten daaraan behoeven te beantwoorden en zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.

8.2       Heeft Gebruiker bij de offerte of aanbieding of anderszins opgave gedaan van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten, dan worden deze slechts vermoed te zijn bedoeld als aanduiding zonder dat de Producten daaraan behoeven te beantwoorden en zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.

 

Artikel 9 - Onderzoek en reclame

9.1       Opdrachtgever is gehouden de Producten op het tijdstip van (af)levering , doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de Producten overeenstemmen met het bepaald in de Overeenkomst, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het kader van een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze mogen worden gesteld.

9.2       Eventuele zichtbare gebreken aan de Producten dienen binnen tien (10) Dagen na (af)levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.

9.3       Eventuele niet zichtbare gebreken aan de Producten dienen onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na (af)levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.

9.4       Na het vaststellen van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten te staken en voorts om te doen en na te laten al hetgeen redelijkerwijze mogelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

9.5       Opdrachtgever verplicht zich om ingeval van reclame alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan onderzoek, onder meer, doch niet beperkt tot, het in de gelegenheid stellen van de Gebruiker tot het (doen) instellen van een onderzoek naar de omstandigheden van gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

9.6       Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent aan onderzoek als bedoeld in 9.5 of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de reclame niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken terzake.

9.7       Het staat Opdrachtgever niet vrij om de Producten te retourneren dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd, zijn de redelijke kosten van retourneren voor rekening van Gebruiker.

Artikel 10 - Betaling

10.1    Betaling dient te geschieden bij opdracht of binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum op een door de Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

10.2    Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Gebruiker op te schorten.

10.3    Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om te betalen binnen de geldende dan wel overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4    Indien Opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen van Gebruiker jegens Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf de eerste Dag van het verzuim tot aan de algehele voldoening van alle schulden van Opdrachtgever jegens Gebruiker vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% per maand, tenzij de ten tijde van het verzuim geldende wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.5    Indien Opdrachtgever in verzuim is, is deze gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten aan Gebruiker te vergoeden, die Gebruiker redelijkerwijze moet maken om tot betaling te komen van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigde bedragen. De door Opdrachtgever te vergoeden kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 2.500,=, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Indien Gebruiker echter hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.

10.6    Gebruiker heeft het recht door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betalingen aanwijst. Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de vervallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10.7    Indien en zolang Opdrachtgever in verzuim is, is Gebruiker bevoegd al diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever het verzuim zal hebben hersteld. In dat geval zullen de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen termijn worden verlengd met de periode dat Opdrachtgever in verzuim is geweest.

10.8    Gebruiker is gerechtigd om bij wege van voorschot gehele of gedeeltelijke betaling van Opdrachtgever te verlangen alvorens zelf verder te presteren. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de aldus te verzenden voorschotfactuur.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1    Alle door Gebruiker geleverde Producten, daaronder mede begrepen eventuele (grafische) ontwerpen, films, software, (elektronische) bestanden, gegevensdragers, etc. blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever al diens verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten volledig zal zijn nagekomen.

11.2    Totdat de eigendom van de Producten als bedoeld in 11.1 zal zijn overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Gebruiker op diens eerste daartoe strekkende verzoek mede te delen waar de Producten, waar Gebruiker eigenaar van is, zich bevinden.

11.4    Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en beschadiging en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Gebruiker aan Gebruiker ter inzage te geven.

11.5    Door Gebruiker geleverde en onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Bovendien verplicht Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker toe om ingeval van verkoop als hier bedoeld zijn afnemer op de hoogte te stellen van eventuele eigendomsrechten van Gebruiker voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud.

11.6    Voor het geval Gebruiker diens eigendomsrechten voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de Producten die eigendom zijn van Gebruiker zich bevinden en deze mede te nemen.

Artikel 12 - Garantie

12.1    Gebruiker staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de Producten bij (af)levering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen en vrij zijn van welke gebreken dan ook gedurende een periode van dertig (30) Dagen na (af)levering.

12.2    Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9 is gereclameerd, zal de Gebruiker indien de Producten niet voldoen aan de garantie van 12.1 de Producten binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel van het gebrek. Ingeval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich nu reeds de vervangen Producten aan Gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verschaffen. Door vervanging of herstel van het gebrek is Gebruiker volledig gekweten van zijn verplichtingen ter zake.

12.3    Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Producten niet bestemd zijn.

12.4    Indien de door Gebruiker verstrekte garantie Producten of delen van Producten betreft, die door Gebruiker zijn uitbesteed aan derden, is de garantie beperkt tot de garantie die Gebruiker ter zake van deze Producten of delen van Producten van de betreffende derde heeft ontvangen.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

13.1    Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden:

a)  Opdrachtgever diens verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b)  Opdrachtgever na het totstandkomen van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen;

c)  Opdrachtgever bij het totstandkomen van de Overeenkomst verzocht is een voorschotbetaling te doen dan wel zekerheid te geven voor de voldoening van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en deze voorschotbetaling dan wel deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2    Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich oms-andigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van diens verplichtingen opschort, behoudt Gebruiker diens aanspraken uit de wet en uit de Overeenkomst.

13.4    Gebruiker behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 14 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1    Indien Gebruiker aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen veertien (14) Dagen in oorspronkelijk staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schaden voor rekening van Opdrachtgever.

14.2    Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, alsnog in gebreke blijft met de nakoming van de onder 14.1 genoemde verplichting, heeft Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende kosten en schaden, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1    Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het bepaalde bij Artikel 12.

15.2    Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het laagste bedrag van hetzij het bedrag van de overeengekomen prijs van de Overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid is ontstaan hetzij het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering onder de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

15.3    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-     De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

-     De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Gebruiker toegerekend kan worden;

-     Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

15.4    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.5    De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

15.6    Behoudens indien en voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Gebruiker, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal Opdrachtgever aan Gebruiker alle schade vergoeden die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

15.7  Opdrachtgever zal Gebruiker voorts vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die Gebruiker voor Opdrachtgever in de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever gebruikt.

15.8  Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 - Overmacht

16.1    Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst met Opdrachtgever, indien Gebruiker daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, als zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker komt.

16.2    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of die oorzaak ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, stagnatie of andere problemen bij de productie door Gebruiker of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning worden daaronder begrepen.

16.3    Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4    Gebruiker is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt diens verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding door Gebruiker, voorzover de overmacht deze ontbinding rechtvaardigt.

16.5    Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen dan wel na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het nagekomen dan wel na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is alsdan gehouden om zulks te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16.6    Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een (dreigende) overmacht alsmede van de te verwachten duur ervan.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1    Tenzij partijen anders overeenkomen, zal Opdrachtgever geen rechten van intellectuele eigendom (zoals auteursrechten) verkrijgen met betrekking tot de Producten.

17.2    Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of na te maken.

17.3    De in het kader van de Overeenkomst door Gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.4    Alle door Gebruiker verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, gegevensdragers, etc. zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.

17.5    Gebruiker heeft het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

17.6    Gebruiker kan niet verklaren of de Producten inbreuk maken op intellectuele eigendoms- of gebruiksrechten van derden.

Artikel 18 - Geheimhouding

18.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk danwel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 19 - Niet overname personeel

19.1  Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging van de Overeenkomst op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg terzake heeft plaatsgehad met Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van derden, waarop Gebruiker ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken (zijn) geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen, danwel anderszins direct of indirect voor zich laten werken.

Artikel 20 - Overige verplichtingen van Opdrachtgever

20.1  Opdrachtgever zal aan Gebruiker alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

20.2  Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat zijdens Opdrachtgever niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

Artikel 21 - Verzuim en ontbinding

21.1  Bij verzuim van Opdrachtgever danwel indien zich een van de in 21.2 genoemde gevallen voordoet, zijn alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Gebruiker bevoegd tot opschorting van de uitvoering van iedere Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Gebruiker op grond van de Wet of de Overeenkomst.

21.2  In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gebruiker binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen

Artikel 22 - Toepasselijk recht

22.1  Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

22.2  De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 - Geschillen en bevoegde rechter

23.1  Geschillen die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur welke niet door dBme geleverd zijn of waar zij geen invloed op heeft, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hieronder valt bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, de (kleur) instelling van de beeldschermen van de opdrachtgever.

23.2  Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Gebruiker gerechtigd is om vorderingen, aldan niet gelijktijdig tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere volgens de wet bevoegde rechters.

23.3  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.